Veterinaire snijders

In de veterinair-medische sector wordt ook van thermische snijders gebruik gemaakt. Concreet gaat het dan meestal om staartcoupeerders.
Bij dergelijke veterinaire snijders is uiteraard het welzijn van de behandelde dieren van groot belang. Verder moet worden benadrukt
dat dit type snijapparatuur altijd door een professional moet worden gebruikt, onder de juiste omstandigheden.
Het gaat om een specialistische handeling.